همه می خواهند در فروش موفق باشند 

اما بیشترشان نمی توانند .

این مطلب به خاطر این نیست که نمی توانند 

بلکه به این دلیل است که نمی دانند چطور موفق بوند .پرسش های زیر را از خودتان بپرسید :


. چگونه فکر می کنم می توانم بهتر بفروشم ؟

. چگونه مهارت هایم را در هر روز تمرین کنم ؟

. چه میزان زمان برای یادگیری مهارت های جدید فروش صرف می کنم ؟

. چند ایده ی جدید را در روز عملی میکنم ؟

. چه میزان تعهد و فداکاری برای موفقیت داشته ام ؟به عنوان یک فروشنده 

شما مهم ترین فرد در دنیای تجارت هستید .


تنها چیزی که که پس از 40 سال تجربه در فروش و مطالعه پیدا کرده ام 

این حقیقت محض است که 

بهترین فروشندگان کسانی هستند که بهترین نگرش و بهترین دانش محصول را دارند و بهترین خدمات را ارایه می دهند .


مردم از شکست نمی ترسند 

بلکه فقط نمی دانند چطور موفق شوند .


جفری گیتومر